วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 11
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
     วันที่ 23-3-60 อาจารย์ติดไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุด ซึ่งทีของดิฉันที่มาทำงาน ประกอบด้วย
1. นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ 405709005
2. นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู 405709008
3. นายนัสริน โซ๊ะสะอิ 405709010
4. นางสาวตอยีบะห์ ซากา 405709014
5. นายมุฮตาซีดีน เดียได 405709022
6. นายอัมรัณ แปซะ 405709037
       ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ลูกทีมทำงานกัน ส่วนหนึ่งได้สร้าง e-r diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App) อีกส่วนหนึ่ง สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ e-r diagram และอีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3
    

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านกาารศึกษา
(Information Management for Education : IME) ครั้งที่ 10
ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

- แต่ละทีมนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของแต่ละทีม โดยอาจารย์จะเสนอแนะหลังจากนำเสนอเสร็จ
- อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP 
โดยอาจารย์ได้ให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูล ของแต่ละทีม ใน phpmyAdmin


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
  (Information Management For Education) ครั้งที่ 9
  ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


   โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
   1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
   2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
   3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
   4. การสร้างฐานข้อมูล
   5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
   6. การเพิ่มข้อมูล
   7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
   8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
   9. การแสดงข้อมลู
   10.การแก้ไขข้อมลู
   11.การลบข้อมูล
   12. บทสรุป
          นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม
  • ให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 
  1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

  คำตอบ
  2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12

                                    คำตอบ  3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
           ถ้าคะแนนรวม
          0-49 เกรด F
          50-59 เกรด D
          60-69 เกรด C
         70-79 เกรด B
         80-100 เกรด A
  คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
  เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

  สมมติ 78
   คำตอบ

  วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
   (Information Management For Education) ครั้งที่ 8
   ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

           ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่  ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
               -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 
               -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
               -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย
               -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
               -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            
                        
   อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้      
   1. แนะนําภาษา PHP                                                            
   2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
   3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
   4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
   5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
   7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
   8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
   9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
   10. ตัวดําเนินการ
   11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
   12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
   13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
   14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
   15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
   16. บทสรุป
                      ท้ายคาบอาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัดบทที่6 ตอนทีี่ 1 ข้อ 1.4 กับ ข้อ 1.5   วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

   ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7

   สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
    (Information Management For Education) ครั้งที่ 7
    ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้    ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของของ Develop ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้


    นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ รหัส 405709005
    นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู รหัส 405709008
    นายนัสริน โซ๊ะสะอิ รหัส 405709010
    นางสาวตอยีบะห์ ซากา รหัส 405709014
    นายมุฮตาซีดีน เดียได รหัส 405709022
    นายอัมรัม แปะซะ รหัส 405709037

    ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง 
    โดยมีผู้นำเสนอตามลำดับดังนี้

    1.นายนัสริน โซ๊ะสะอิ นำเสนอเกี่ยวกับ
    - ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา
    - วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
    - กลุ่มตัวอย่าง
    - ประโยชน์ที่ได้รับ 
    2.  นางสาวอาตีกะห์ เตาวตูนำเสนอเกี่ยวกับ
    - ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
    3. นางสาวตอยีบะห์ ซากา นำเสนอเกี่ยวกับ
    - ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ 
    - เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
    4. นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ นำเสนอเกี่ยวกับ
    - ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
    - ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
    5. นายอัมรัม แปะซะ นำเสนอเกี่ยวกับ
    - ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
    - แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน

    สุดท้ายข้าพเจ้า นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู รับหน้าที่เป็นพิธีกร

    และช่วงสุดท้ายของการนำเสนอของทุกทีม อาจารญ์ผู้สอน ดร.ศิริชัย นามบุรี มีการเสนอแนะเกี่ยวกับนำเสน เช่นการใช้ภาษา เป็นต้น และเนื้อหาบนสไลค์ เช่น พิมพ์ผิด เนื้อหาแน่นไป เป็นต้น 


    สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม
    •  ทีม Captian นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
    • ทีม ครูจ๋า นำเสนอเรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
    • ทีม ครูคอมยุคใหม่ นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
    • ทีม ครูปิ่นโต นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
    • ทีม Develop นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

    ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6

    สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
     (Information Management For Education) ครั้งที่ 6
     ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


     จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team based Learning: TBL
     - จัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2
     - กลุ่ม Develop เสนองานวิจัยให้อาจารย์ทราบ ชื่อวิจัยว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการ
     - ลงมือทำงานที่อาจารย์มอบหมาย
     - ค้นหาหนังสือที่เราต้องการเนื้อเพื่อทำงาน
     - หัวหน้าทีมได้แบ่งหน้าที่การทำงานให้แต่ละคน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน และปรึกษาหารือกัน หากไม่เข้าใจในประเด็นหัวข้อ 
     สมาชิกกลุ่ม Develop
     นางสาวไอนี สะหะเม๊าะ รหัส 405709005
     นางสาวอาตีกะห์ เตาวตู รหัส 405709008
     นายนัสริน โซ๊ะสะอิ รหัส 405709010
     นางสาวตอยีบะห์ ซากา รหัส 405709014
     นายมุฮตาซีดีน เดียได รหัส 405709022

     นายอัมรัม แปะซะ รหัส 405709037

     วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560

     ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5

     สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
      (Information Management For Education) ครั้งที่ 5
      ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
      • มีการสอบ Pretest เพื่อวัดความรู้ก่อนเริ่มบทเรียน
      • บรรยายในหัวข้อทักษะการเรียนรู้ในทศตวรรษที่21 Project Based Learning (PJBL) การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
                  รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
                  ปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
                  ทักษะชีวิตเเละอาชีพ 
                  ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือ
                  ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                  PJBL เป็นการสอนวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นพัฒนาผู้เรียน การทำงานร่วมกัน
      • สอนหลักการใช้งาน HTML เบื้องต้น
                HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language ปจจุบันที่ใช้ในการสร้างเว็บเพจ ซึ่งตัวโค้ดจะแสดงโครงสร้างของข้อมูล ในการแสดง หัวข้อ ลิงก์ ย่อหน้า รายการ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์ม เชื่อมโยงภาพหรือวิดีโอด้วย โครงสร้างของโค้ดเอชทีเอ็มแอลจะอยู่ในลักษณะภายในวงเล็บสามเหลี่ยม
              http ย่อมาจาก HyperText Transfer Portocal คือโพรโทคอลในระดับชั้นโปรแกรมประยุกต์ ใช้สำหรับการรับทรัพยากรที่เชื่อมโยงกับภายนอก ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งเวิลด์ไวด์เว็บ  การพัฒนา http เป็นการทำงานร่วมกัน


      • การเรียนการสอนบนเว็บ html tutorial
      บรรยายเเละฝึกปฏิบัตการเขียนเว็บเบื้องต้น โดยใช้ภาษา HTML ในการเขียน

      วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560

      ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 4

      ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 4: ระบบสารสนเทศด้านการศึกษา

      สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
       (Information Management For Education) ครั้งที่ 4
       ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้       มีการสอบ Pretest เพื่อวัดความรู้ก่อนเริ่มบทเรียน
       บทเรียนเรื่อง ระบบสารสนเทศ
                  สารสนเทศ (Information) มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการในยุคของการแข่งขันอย่างเช่นปัจจุบัน องค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถบริการหรือให้สารสนเทศที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และทันเวลา มีโอกาสได้เปรียบคู่แข่งขัน  แต่การที่จะได้มาซึ่ง สารสนเทศที่คุณภาพนั้น จะต้องมีระบบสารสนเทศ
                ระบบสารสนเทศ (Information Systems) เป็นการนําองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของ ระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผลและแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคมุจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ

       หัวข้อในการเรียนมีดังนี้
       คุณลักษณะของสารสนเทศ
       ระดับของผู้ใช้สารสนเทศ
       ความสำคัญของระบบสารสนเทศ
       คุณลักษณะของสารสนเทศ
       ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
       ระดับผู้ใช้งานสารสนเทศ
       ประเภทของระบบสารสนเทศ

       การบ้าน
       งานประจำบท โดยให้ใช้แอปพลิเคชั่น Cacoo ในการจัดทำ
       โครงงานทีมให้ศึกษาการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
       - See more at: http://ainee05.blogspot.com/2016/12/ime-23.html#sthash.cmqaaP12.dpuf

       วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

       ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 2,3:

       ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 2,3:  กิจกรรมการเรียนรู้เป็นทีม


       สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
       (Information Management For Education : IME) ครั้งที่ 2,3
       ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

       - การแบ่งทีม พูดคุยกันภายในทืีม เลือกตำแหน่ง หัวหน้าทีม รองหัวหน้า เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก และประชาสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีชื่อ ส่วนดิฉันอยู่กลุ่ม Delelop ตำแหน่ง เหรัญญิก.
       - ทำแบบทดสอบ pretest ก่อนเข้าสู่บทเรียน
       - บรรยาย เรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
       - ศึกษาโปรแกรม ICT in Education ในรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
       - แนะนำแอพพลิเคชั่น  Google for Education เพิ่มเติ่ม และดาวน์ไหลดแอพเช่น Cacoo สำหรับทำมายแมบ   และ Typing Games สำหรับฝึกการพิมพ์ดีด


        สรุปผลการเรียนรู้ จาก ICT in Education จาก Cacoo - Google forEducation

          ประกาศนียบัตรจากการทำแบบทดสอบใน ICT in Education


       - See more at: http://ainee05.blogspot.com/2016/12/ime-23.html#sthash.QhnGyOfn.dpuf

       วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

       ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 1 : แนะนำราวิชาและเครื่องมือการเรียนรู้


       ผลการเรียนรู้ IME ครั้งที่ 1: แนะนำราวิชาและเครื่องมือการเรียนรู้


       สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
       (Information Management For Education : IME) ครั้งที่ 1
       ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้        - แนะนำตัวของอาจารย์
       - แนะนำเกี่ยวกับรายวิชาที่สอน
       - บอกกติการในชั้นเรียนรายวิชานี้
       - การเข้าชั้นเรียนใน E - Learning ในรายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
       - วิธีการสร้างเว็บ Blogger
       - แนะนำเครื่องมือและการตกแต่งเว็บ Blogger
       - แนะนำการเข้าร่วมชุมชน Googole+ ของรายวิชา    
       - การแนะนำการทำประวัติส่วนตัวของนักศึกษา 
       - แนะนำการใช้งาน การตกแต่งบล็อค ให้เหมาะสมตามหัวเรื่อง     


       วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2559

       กิจกรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์


       โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2559
       วันอาทิตย์ที่4 กันยายน 2559 ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2559 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ซอและ แกปัน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดพิธีโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำหลักสูตรมาพบปะพูดคุยกับนักศึกษา ณ อาคารวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา       วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

       กิจกรรมสานสัมพัมธ์พี่กับน้อง
          โครงการสานสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ปี 2559
       เป็นกิจกรรมของครอบครัวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
        จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน สร้างความรู้จักระหว่างพี่กับน้องใเอก 

        

       โครงการสานสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ปี 2558

       เป็นกิจกรรมของครอบครัวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
        จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน สร้างความรู้จักระหว่างพี่กับน้องใเอก


          โครงการสานสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ปี 2557
       เป็นกิจกรรมของครอบครัวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
        จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน สร้างความรู้จักระหว่างพี่กับน้องใเอก
       เมื่อวันที่ 14  กันยายน 2557
       มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
       วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

       กิจกรรมสายรหัส ค.บ.       โครงการร่วมใจต้นกล้าจิตอาสาผูกใจรักจากพี่สู่น้อง
       เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
       ณ. ตาดีกา อัล-นัสรี
       รวมใจลูก คบ. รหัส 004-005